ประกันอุบัติเหตุ My Personal Accident
  แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ทุกแห่งทั่วโลก

สนุกกับทุกจังหวะของชีวิตได้อย่างเต็มที่ เพราะมี "มาย พีเอ" จากอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันภัย
 • รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น 2 เท่า กรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสาร อยู่ในยานพาหนะสาธารณะ หรืออยู่ในอาคารสาธารณะ หรือลิฟท์สาธารณะ
 • ขยายความคุ้มครองไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
 
สอบถามข้อมูล
แบบประกัน ประกันอุบัติเหตุ My Personal Accident
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ
My Personal Accident (PA)