สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต (TRN)
เพิ่มเติมผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต หมดห่วงคนข้างหลัง หากเกิดเหตุไม่คาดคิด

สัญญาเพิ่มเติมที่คุ้มครองชีวิตเพิ่มเติมจากสัญญาหลัก ด้วยเบี้ยประกันภัยที่ต่ำ เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต หากผู้เอาประกัน
ภัยเสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้แก่ผู้รับผลประโยชน์ 


 
สอบถามข้อมูล
แบบประกัน สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต (TRN)
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ
การสิ้นผลบังคับ