ประกันชีวิตสูงวัย ได้เกินร้อย


รายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 • จ่ายเบี้ยเท่าเดิม แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้น สูงถึง 150% หรือสูงสุด 600,000 บาท*
 • เมื่ออยู่ครบสัญญา ได้รับเงินคืน 150% หรือสูงสุด 600,000 บาท*
 • พิเศษ ได้รับเงินคืนทุกปี** สูงสุดปีละ 8,000 บาท*
 • จ่ายเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 9 บาท*
 • ค่าเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา
 • สำหรับผู้สูงอายุระหว่าง 50 – 70 ปี
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพใดๆ
แผนความคุ้มครอง

 • พิเศษยิ่งขึ้น เมื่อสมัครแผนประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาท พร้อมกัน 2 กรมธรรม์ขึ้นไป รับส่วนลด 5%
% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
*ขึ้นอยู่กับแผนประกัน
**เริ่มตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 72 ปี เป็นต้นไป

อยากเน้นความคุ้มครองเรื่องโรคร้าย เจ็บป่วย และอุบัติเหตุ คลิก
สอบถามข้อมูล
แบบประกัน ประกันชีวิตสูงวัย ได้เกินร้อย
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้าย
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้