ประกันชีวิตสูงวัยโรคร้ายหายห่วง (เพื่อผู้สูงอายุ)

โทรเลย 02-793-0339

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
สำหรับผู้สูงอายุ อายุ 50-70 ปี

สูงวัยโรคร้ายหายห่วง ให้ความคุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง

 • มะเร็งลุกลาม
 • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 • ไตวายเรื้อรัง
 • ตับวาย
 • ภาวะโคม่า
 • อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
 • การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
 • การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
 • การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน

ด้วยผลประโยชน์ถึง 2 ต่อ

ต่อที่ 1
รับเงินรวมสูงสุด 150,000 บาท* เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง (รับเงินก้อนสูงสุด 75,000 บาท* ทันทีที่ตรวจพบโรคร้าย + รับเงินพิเศษรายเดือน สูงสุดเดือนละ 15,000 บาท* ต่อเนื่องนาน 5 เดือน

ต่อที่ 2 คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุสูงสุด 350,000 บาท* หรืออยู่ครบสัญญารับเงินก้อน 240,000 บาท*

 • เสียชีวิตจากเจ็บป่วยในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 รับเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมดบวกเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยดังกล่าว หรือหากเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ รับเพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**
 • เบี้ยไม่แพง แผนต่ำสุดเริ่มต้นเพียงวันละ 10 บาท

  * ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่แสดงข้างต้นมาจากแผนประกันภัยสูงสุด
  ** ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสำหรับเบี้ยเพิ่มพิเศษ สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ และ/หรือ บันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี)
อยากเน้นความคุ้มครองการเสียชีวิตจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ สร้างหลักประกันในยามสูงวัย คลิก
สอบถามข้อมูล
แบบประกัน ประกันชีวิตสูงวัยโรคร้ายหายห่วง (เพื่อผู้สูงอายุ) (redirect)
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ
หมายเหตุ