ประกันชีวิตมาย ลอง ไลฟ์ A80/A80
  ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันภัย

 • แผนความคุ้มครองเพื่อชีวิตที่มั่นคง
  • คุ้มครองชีวิตต่อเนื่องจนครบอายุ 80 ปี
  • ชำระเบี้่ยประกันภัยจนครบอายุ 80 ปี
 • มอบความคุ้มครองชีวิต
  • รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยและโอกาสรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม** (ถ้ามี)
 • รับผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา (อายุครบ 80 ปี)
  • รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • โอกาสรับเงินประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม** (ถ้ามี)
  • โอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา***
 • รับผลประโยชน์เพิ่มเติม
  • เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้****
  • เพิ่มสภาพคล่อง โดยคุณสามารถกู้ยืมเงินส่วนหนึ่งมาใช้ยามจำเป็นได้ (ภายใต้กฏเกณฑ์ของบริษัทฯ)
  • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามต้องการ (ภายใต้กฏเกณฑ์ของบริษัท)
สอบถามข้อมูล
แบบประกัน ประกันชีวิตมาย ลอง ไลฟ์ A80/A80
ชาย หญิง
ใช่ ไม่ใช่
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ
ช่องทางการชำระเบี้ยประกัน
หมายเหตุ