ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน (11 คน ขึ้นไป)
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันภัย
  ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ท่านจะได้รับ ขึ้นอยู่กับตารางผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก ซึ่งออกให้ กับบริษัทของท่าน โดยจะประกอบด้วยความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้
 • การประกันชีวิตกลุ่ม
 • การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม
 • การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน
 • การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอก
ความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกทุกสถานที่ ทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน


สอบถามข้อมูล
แบบประกัน ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน (11 คน ขึ้นไป)
เคย ไม่เคย
เปลี่ยนรูปคลิกที่นี่


ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • สุขภาพ
 • อุบัติเหตุ
 • เกษียณอายุ
 • บำนาญ
 • ออมเงิน
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • เลือกความคุ้มครองสัญญาหลักได้ตามต้องการ
อนุสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
 • เลือกความคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ตามต้องการ
การประกันชีวิตกลุ่ม
การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม
การประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วย
รายละเอียดการสมัครเอาประกันภัยกลุ่ม