กรุณากรอกรายละเอียดของคุณให้ครบสมบูรณ์
ชื่อ
นามสกุล
หมายเลขบัตรประชาชน
วัน/เดือน/ปีเกิด / /
อาชีพ
รายได้เฉลี่ย/เดือน
ที่อยู่เพื่อจัดส่งของขวัญ
จังหวัด
เขต/อำเภอ
แขวง/ตำบล
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน เบอร์ต่อ
โทรศัพท์มือถือ
E-mail
ปัจจุบันท่าน เจ้าของกรมธรรม์    หมายเลข
  กรณีเป็นหมายเลขกรรมธรรม์ประกันกลุ่ม พิมพ์หมายเลขกรมธรรม์ ต่อด้วย หมายเลขสมาชิก
GTL-XXXXX-XXXXX-XXX-XXXXX-XX
  ผู้ชำระเบี้ยกรมธรรม์ หมายเลข
  กรณีเป็นหมายเลขกรรมธรรม์ประกันกลุ่ม พิมพ์หมายเลขกรมธรรม์ ต่อด้วย หมายเลขสมาชิก
GTL-XXXXX-XXXXX-XXX-XXXXX-XX
คุณซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางใด
(ในกรณีที่ท่านมีกรมธรรม์มากกว่า 1 ฉบับ ท่านสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตัวแทนประกันชีวิต
การขายตรงทางโทรศัพท์
ธนาคาร
ประกันกลุ่มบริษัท
อื่นๆ
คุณรู้จักโครงการของขวัญต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว จากช่องทางใด
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
นิตยสาร One Moments หรือ Prestige Moment จดหมาย Direct Mail นิตยสาร The Star
อีเมล www.azay.co.th ตัวแทนประกันชีวิต
ศูนย์ดูแลลูกค้า
อื่น ๆ
ปัจจุบันคุณ
ตั้งครรภ์ อายุครรภ์ เดือน
ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล   จังหวัด
คลอดบุตรแล้ว เมื่อวันที่
คลอดบุตรที่โรงพยาบาล   จังหวัด