เมนูหลัก
วิธีร่วมกิจกรรม
 1. Post บอกเล่าเรื่องราว 1 สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ พร้อม Upload รูปภาพประกอบเรื่องราวของคุณ
 2. Like เรื่องราวที่คุณชื่นชอบ
 3. Share เรื่องราวที่คุณชื่นชอบ
ของรางวัลและเกณฑ์การตัดสิน
 • รางวัลใหญ่ Samsung S5 จำนวน 3 รางวัล โดยกรรมการจะทำการสุ่มเลือกรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วม Post หรือ Like หรือ Share กับกิจกรรม 1 สิ่งที่สำคัญที่สุดตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2557 ประกาศผลวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (1 Facebook Account = 1 สิทธิ์) โดยสุ่มเลือกผ่านทาง www.random.org
 • รางวัลประจำสัปดาห์ Samsung Gear Fit 1 รางวัล และตุ๊กตาหมีอลิอันซ์ อยุธยา(คละแบบ) 10 รางวัล โดยกรรมการจะพิจารณาจากเรื่องราวที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์
  • เรื่องราว 1 สิ่งที่สำคัญที่ประทับใจคณะกรรมการมากที่สุดรับ Samsung Gear Fit 1 รางวัล/สัปดาห์
  • เรื่องราว 1 สิ่งที่สำคัญที่ประทับใจคณะกรรมการลำดับที่ 2 -11 รับรางวัลปลอบใจ ตุ๊กตาหมีอลิอันซ์ อยุธยา(คละแบบ) 1 ตัว จำนวน 10 รางวัล/สัปดาห์
   • สัปดาห์ที่ 1 : วันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2557 (ประกาศผลวันที่ 3 กันยายน 2557)
   • สัปดาห์ที่ 2 : วันที่ 1 – 7 กันยายน 2557 (ประกาศผลวันที่ 10 กันยายน 2557)
   • สัปดาห์ที่ 3 : วันที่ 8 – 14 กันยายน 2557 (ประกาศผลวันที่ 17 กันยายน 2557)
   • สัปดาห์ที่ 4 : วันที่ 15 – 21 กันยายน 2557 (ประกาศผลวันที่ 24 กันยายน2557)
   • สัปดาห์ที่ 5 : วันที่ 22 – 28 กันยายน 2557 (ประกาศผลวันที่ 1 ตุลาคม 2557)
   • สัปดาห์ที่ 6 : วันที่ 29 กันยายน -5 ตุลาคม 2557 (ประกาศผลวันที่ 8 ตุลาคม 2557)
   • สัปดาห์ที่ 7 : วันที่ 6 - 15 ตุลาคม 2557 (ประกาศผลวันที่ 20 ตุลาคม 2557)
กติกาและเงื่อนไข
 • ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2557
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องคลิก Like เป็นแฟนเพจของ facebook.com/AZAYfan และต้องใช้ Facebook ที่สามารถระบุตัวตนได้จริงที่มีการใช้งานจริงตามปกติทั่วไป และสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการใช้งานส่วนตัวอยู่จริง รวมทั้งมีการอัพเดทข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งต้องไม่ใช่ Facebook Account ที่สร้างขึ้นมาเฉพาะเพื่อการร่วมสนุกชิงรางวัลในการร่วมกิจกรรมเท่านั้น หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรมทุกกรณี ทางบริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์โดยทันที
 • ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถใช้ Facebook Account ในการร่วมสนุกได้เพียงท่านละ 1 Account เท่านั้น
 • ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลประจำสัปดาห์ได้อีก แต่ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่จากการสุ่มเลือกรายชื่อผู้โชคดี
 • เรื่องราวและภาพประกอบที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม จะต้องเป็นลิขสิทธิ์หรือเป็นของผู้ร่วมกิจกรรมเท่านั้น และไม่เคยเผยแพร่ในเชิงการค้าหรือร่วมกิจกรรมที่ไหนมาก่อน
 • เรื่องราวและภาพประกอบที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมต้องอนุญาตให้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำเรื่องราวทั้งหมดมาเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ได้ทุกช่องทาง โดยผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น
 • หากเรื่องราว หรือภาพประกอบที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมนั้น เกิดการละเมิดสิทธิ์และฟ้องร้องขี้น ทางผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • ทีมงานมีสิทธิ์ลบภาพที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมออกได้ หากพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ่านทาง www.azay.co.th/matter2methai โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อยืนยันสิทธิ์ด้วยชื่อบัญชีของ Facebook ที่ร่วมเล่นกิจกรรม ผ่านทาง Inbox Facebook AZAYfan ภายใน 30 วัน หลังประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อเพื่อยืนยัน การรับรางวัลภายในระยะเวลา ดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
 • ของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินอย่างอื่น และไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับรางวัลไปให้แก่บุคคลอื่น
 • ผู้โชคดีจะต้องปฎิบัติตามกติกาและเงื่อนไขที่ครบถ้วน ถูกต้องเท่านั้น จึงจะได้รับการพิจารณารับรางวัล
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล รวมถึงภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Samsung S5 และ Samsung Gear Fit จะต้องมารับของรางวัลด้วยตัวเองที่ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ที่สำนักงานใหญ่ 898 อาคารเพลินจิตทาวน์เวอร์ ชั้น 6 ฝ่ายการตลาด โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อนัดรับรางวัลอีกครั้งหลังจากจบกิจกรรม
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตุ๊กตาหมี เจ้าหน้าที่จะจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งยืนยันการรับรางวัล โดยของรางวัลจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่น กติกาและเงื่อนไขได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า โดยจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการและทีมงาน นอกจากนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการและบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้งหรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินใดๆ ในภายหลัง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล (ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันในระยะเวลาดังกล่าว)โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มีภูมิลำเนา และถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook AZAYfan